Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

Vstupem na akce, pořádané Správcem, souhlasí návštěvníci s pořizováním fotografií a zvukových a zvukově obrazových záznamů své osoby. Tyto fotografie, zvukové a zvukově obrazové záznamy mohou být pořadatelem použity pro jakékoliv reklamní, propagační a podobné účely, a to bezplatně.

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je:

HELI CZECH s.r.o.

IČO 274 90 271

se sídlem Formánkova 436/2, 500 11 Hradec Králové

 dále jen: („správce“).

 1. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Formánkova 436/2, 500 11 Hradec Králové

email: info@heliczech.cz

telefon: +420 777 206 480 (CZ), +420 733 238 074 (EN)

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl nebo osobní údaje, které správce získal na základě Vašeho dotazu nebo plnění Vaší objednávky, pokud byla internetovým kontaktním formulářem, případně jiným způsobem, učiněna.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje, jakož i obsah Vašeho dotazu, případně pak i údaje o zakoupeném zboží a odebraných službách, cookies z internetových stránek www.heliczech.cz správce a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • souhlas se zpracováním osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR k vyřízení Vašeho dotazu zaslaného internetovým kontaktním formulářem, případně jiným způsobem,
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, pokud byla uzavřena internetovým kontaktním formulářem, případně jiným způsobem,
 • plnění právních povinností na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR
 • ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vašeho dotazu zaslaného internetovým kontaktním formulářem, případně jiným způsobem,
 • výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem, pokud byl uzavřen internetovým kontaktním formulářem, případně jiným způsobem,
 • dodržování platných právních norem jako je například uchování daňových a účetních dokladů,
 • ochrana našich práv a právem chráněných zájmů jako je například vymáhání pohledávek, uplatňování právních nároků a zajištění bezpečnosti a optimalizace služeb.
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nejvýše dvou let od vyřízení Vašeho dotazu za účelem zkvalitňování služeb, zejména možnosti vyhodnocení rozsahu uveřejňovaných informací dle četnosti dotazů, ochrany vůči nevyžádaným dotazům nebo jiným kybernetickým útokům,
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů, pokud byl uzavřen internetovým kontaktním formulářem, případně jiným způsobem,
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu,
 • po dobu nezbytnou pro ochranu životně důležitých zájmů správce.
 • po dobu stanovenou platnými právními předpisy.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na vyřízení Vašeho dotazu,
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb a jiných činností na základě smlouvy, pokud byla uzavřena internetovým kontaktním formulářem, případně jiným způsobem,
 • zajišťující služby provozování webových stránek a další služby v souvislosti s provozováním webových stránek.
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto zásad.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním Vašeho dotazu z internetového kontaktního formuláře, případně jiným způsobem, potvrzujete, že jste seznámen/a se zásadami zpracováním osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito zásadami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového kontaktního formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a se zásadami zpracování osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto zásady zpracování osobních údajů změnit. Novou verzi zásad zpracování osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto zásad na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů nabývají účinnosti dnem 17. 3. 2020.